سایت خبری ایذه آنلاین: مدتی است که تعدادی از مهمترین و فعال ترین خبرگزاری های شهرستان ایذه به دلیل تهدیدهای مکرر از سوی عده ای که دانسته یا ندانسته حرمتی برای رسانه های جمعی قائل نیستند دست از کار خود کشیده اند!

نباید گمان کرد این دوستان فعال که بی هیچ چشم داشتی و تنها از سر دلسوزی و با امید به پیشرفت شهرستان محروم ایذه، سعی در اطلاع رسانی داشتند عرصه را خالی کرده اند؛ بلکه شاید عده ای از مسئولین آمادگی پذیرش تلاش های خالصانه این افراد را نداشتند. آنکه در این بین متضرر خواهد شد به یقین مردم شهرستان ایذه و مسئولینی هستند که خاضعانه در خدمت مردم بودند.

رسانه های جمعی چشمان تیزبین جامعه هستند و احترام به آنها در واقع احترام به مردم می باشد، به خصوص اینکه رسانه هایی باشند که بدون هیچ حمایت مالی و معنوی به کار خود ادامه دهند.

پس بسیار جای تأسف دارد که عده ای از مسئولین به دلیل درک نکردن شرایط و برای اطمینان خاطر خود، تیشه به ریشه ی تلاش های این عزیزان می زنند تا آنچنان این خوبان جامعه آزرده خاطر گردند که ترجیح دهند از خدمت بی منت دست بر دارند.

کاش می دانستیم که شهرستانی مانند ایذه نیاز به جهش در تمامی عرصه ها دارد؛ کاش می دانستیم که بهترین ابزار برای ارزیابی ما همین رسانه های جمعی هستند؛ رسانه هایی که گاهی حتی کاری بسیار کوچک و مفید از سوی همین مسئولین را آنچنان بزرگ جلوه می دادند تا روح امید در بین مردم دمیده شود؛ افسوس که جستجوگری موشکافانه آنها برای یافتن کارهای مثبت گاهی به بی نهایت نا امیدی می رسید اما آنان باز مهربان می نوشتند!

امیدوارم مسئولینی که خود را از جنس مردم می دانند و ادعا می کنند تمام تلاش آنها بهبود اوضاع به سود مردم است دست از این گونه اقدامات بردارند و رسانه ها را یار بی ادعای خود بدانند.